About Members การสมัครสมาชิกสมาคมฯ

          การสมัครสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ (เอกสาร) การสมัครสมาชิก สมัครที่สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ หรือทีสำนักงานของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาค ผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกสามัญที่ประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิก ต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมพยาบาลฯ

หมายเหตุ : การสมัครพยาบาลพิเศษต้องผ่านการปฏิบัติงานมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
1 คู่มือการสมัครสมาชิก และ เอกสารประกอบสมัครสมาชิก Online
2 สมัครสมาชิก Online
3 ใบคำขอมีบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิม
4 ใบสมัครสมาชิกสมาชิกพยาบาลพิเศษ
5 ใบสมัครสมาชิกสมาชิกตลอดชีพ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง