จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1836
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1708
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8456
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา8964
mod_vvisit_counterเดือนนี้35243
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว39667
mod_vvisit_counterทุกวัน2607825

ผู้ออนไลน์ขณะนี้

We have 33 guests online

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุข สภาการพยาบาล

About us

วิสัยทัศน์ (VISION)

            เป็นองค์กรนำระดับสากลในการพัฒนาวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์สู่ความเป็นเลิศ มุ่งชี้นำสังคมด้านสุขภาพ และเป็นองค์กรหลักในการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบวิชาชีพ


 

แผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

.. 2556 – 2558

.................................................................

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

(ข้อบังคับฯ ฉบับปรับปรุง 2551)

 

 1. 1.เป็นศูนย์รวมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาล
 2. 2.ส่งเสริมความสามัคคี จริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
 3. 3.ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของวิชาชีพ การพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพ การสนับสนุนการศึกษา การวิจัยและการเผยแพร่ความรู้
 4. 4.เสริมสร้างความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก
 5. 5.ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อความเจริญทางวิชาชีพ
 6. 6.ช่วยเหลือในการสร้างเสริมและผดุงไว้ซึ่งสวัสดิภาพ สุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่อันดีของสังคม
 7. 7.เป็นตัวแทนของสมาชิกในการติดต่อและร่วมมือประสานงานกับองค์กรทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

 

 “สมาคมพยาบาลฯ เพื่อพยาบาล และ สุขภาวะคนไทย”

 

เป้าประสงค์

           สมาชิกพยาบาลและผดุงครรภ์ มีสมรรถนะและแรงจูงใจสูง (Highly competence and motivated) ประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ (Quality nursing practice) มีความพอใจในงานสูง (High job satisfaction) ปฏิบัติงานในกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (Ethical –based practice) ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี (Positive practice environment)

           สมาชิกฯ ได้รับโอกาสพัฒนาวิชาการและพัฒนาตน (Professional/personal development) สนับสนุนให้ก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ (Career path advancement) มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ (Participation organization/professional development) ร่วมกันพัฒนาสุขภาวะคนไทย อย่างมีความสุข

 

 

วิสัยทัศน์

 

                   เป็นองค์กรนำระดับสากล มุ่งผลคุณภาพงานและความสุขของพยาบาล พัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้เป็นเลิศ และมุ่งสร้างสวัสดิภาพ การประกอบวิชาชีพของพยาบาล ชี้นำสังคมด้านสุขภาพในประชาคมอาเซียน

 

พันธกิจ

 1. 1.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล การวิจัยทางการพยาบาล และการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเพื่อระบบบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ
 2. 2.พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติวิชาชีพอย่างมีจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ
 3. 3.พัฒนาระบบบริการพยาบาล และระบบบริหารจัดการทางการพยาบาล เพื่อการมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
 4. 4.พัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับสมาชิก และร่วมกันทำกิจกรรมทางวิชาชีพเพื่อผลประโยชน์ ค่าตอบแทนจากการทำงานการพยาบาลที่เป็นธรรม เพื่อ สวัสดิภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของพยาบาล
 5. 5.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษาพยาบาล องค์กรพยาบาลของสถานบริการสุขภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 6. 6.เป็นศูนย์รวมของ ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล สร้างความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพ และนักศึกษาพยาบาล ร่วมทำกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม
 7. 7.สร้างเสริมความเข้มแข็งของสมาคม ให้พร้อมปฏิบัติภารกิจของสมาคมฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

นโยบาย

 

พันธกิจที่ 1  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล การวิจัยทางการพยาบาล และการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเพื่อระบบบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ  

เป้าหมายที่ 1.1 กำหนด ข้อความแสดงจุดยืนของวิชาชีพ (Position statement) /แนวปฏิบัติ/มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพสำคัญของประเทศ

เป้าหมายที่ 1.2 ส่งเสริมการนำข้อความแสดงจุดยืนของวิชาชีพ/แนวปฏิบัติ/มาตรฐานการพยาบาลไปใช้ในหน่วยบริการพยาบาลการใช้มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล

เป้าหมายที่ 1.3 ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการวิชาชีพของพยาบาลและผดุงครรภ์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ

       เป้าหมายที่ 1.4 ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

เป้าหมายที่ 1.5  พัฒนาศักยภาพปละสนับสนุนงานวิจัย

 

พันธกิจที่ 2  พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติวิชาชีพอย่างมีจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ

เป้าหมายที่ 2.1 ส่งเสริมการรับรู้จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพอย่างทั่วถึง

เป้าหมายที่ 2.2 พยาบาลมีแหล่งให้การปรึกษาด้านจริยธรรมอย่างพอเพียง

เป้าหมายที่ 2.3 สร้างแรงจูงใจในการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ

 

พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบบริการพยาบาล และระบบบริหารจัดการทางการพยาบาล เพื่อการมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี

เป้าหมายที่ 3.1 สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนาระบบบริการพยาบาล และระบบบริหารจัดการทางการพยาบาล เพื่อการมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ให้สมาชิกฯ

                 ได้รับโอกาสพัฒนาวิชาการและพัฒนาตน สนับสนุนให้ก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ  มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ

 เป้าหมายที่ 3.2 ร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพการพยาบาลพัฒนากรณีตัวอย่างเพื่อการเป็น Best practice ในการสร้างเสริมระบบบริการพยาบาล และระบบบริหารจัดการทางการ

                          พยาบาล เพื่อการมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ให้สมาชิกฯ ได้รับโอกาสพัฒนาวิชาการและพัฒนาตนสนับสนุนให้ก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ  มีส่วน  

                          ร่วมในการพัฒนา   องค์กรและวิชาชีพ

 

 พันธกิจที่ 4. พัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับสมาชิก และร่วมกันทำกิจกรรมทางวิชาชีพเพื่อผลประโยชน์ ตอบแทนจากการทำงานการพยาบาลที่เป็นธรรม เพื่อ สวัสดิภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของพยาบาล

เป้าหมายที่ 4.1 สอดส่อง ช่วยเหลือ สมาชิกได้รับรู้สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับ ได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานการพยาบาลที่เป็นธรรม เพื่อ สวัสดิภาพทางเศรษฐกิจและ

             สังคมของพยาบาลในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เป้าหมายที่ 4.2 พิทักษ์สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับตามสิทธิ

เป้าหมายที่ 4.3 สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพเพื่อคุ้มครองการประกอบวิชาชีพการพยาบาลในต่างประเทศ

เป้าหมายที่ 4.4 สมาชิกได้รับสวัสดิการที่พึงได้รับตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสมาคมฯอย่างเต็มที่

เป้าหมายที่ 4.5 สมาชิกได้รับความช่วยเหลือเมื่อประสบความเดือดร้อน

 

พันธกิจที่ 5  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษาพยาบาล องค์กรพยาบาลของสถานบริการสุขภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

       เป้าหมายที่   5.1 เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพการพยาบาลในประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน  (code of practice)

เป้าหมายที่  5.2 เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษาพยาบาล องค์กรพยาบาลของสถานบริการสุขภาพในประเทศ

 

พันธกิจที่ 6 เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล สร้างความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพ และนักศึกษาพยาบาล ร่วมทำกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพ

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

เป้าหมายที่ 6.1 เกิดความสามัคคีในผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

เป้าหมายที่ 6.2 ภาพลักษณ์ของวิชาชีพการพยาบาลเป็นที่ยอมรับและประจักษ์ในสังคมและนานาชาติ

 

พันธกิจที่ 7  สร้างเสริมความเข้มแข็งของสมาคมพยาบาลฯ  ให้พร้อมปฏิบัติภารกิจของสมาคมพยาบาลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายที่ 7.1 ปรับปรุงอาคารสถานที่  

เป้าหมายที่ 7.2 มีระบบบริหารทรัพยากร บริหารบุคลากร และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสมาคมฯ 

เป้าหมายที่ 7.3 สมาคมพยาบาลฯ มีความมั่นคงทางการเงินและทรัพย์สิน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง