จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้953
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2283
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3236
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา12699
mod_vvisit_counterเดือนนี้48777
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว72712
mod_vvisit_counterทุกวัน2474977

ผู้ออนไลน์ขณะนี้

We have 28 guests online

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุข สภาการพยาบาล

แบบเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินของฝ่าย/ศูนย์/แผนงาน ๒๕๕7

๑.  ชื่อฝ่าย

ฝ่ายบริการชุมชน

๒. รายนามคณะกรรมการ

1. นางชุดาภรณ์   ศิริสนธิ                   ประธาน

2. นางสาววาณีรัตน์ รุ่งเกียรติกุล           กรรมการ

3. นางวรนุช      เนตรพิศาลวนิช             กรรมการ

4. นางกรรภิรมย์   นวพันธุ์                    กรรมการ

5. นางเยาวนิจ         จรัญเวโรจน์ศิริ              กรรมการ

6. นางจันทรา          คงลำพันธุ์             กรรมการ

7. นางศุภลักข์         สุนทรยาตร์           กรรมการ

8. นางดารุณณี         พรมพันธ์ใจ            กรรมการ

9. นางลัดดา     ไตรเทพชนะภัย              กรรมการ

  1. 10.นางมณฑา       บัวเกิด                   กรรมการ
    1. 11.ขอบเขตความรับผิดชอบ

เป็นตัวแทนของสมาคมพยาบาลฯ ในการดำเนินงานด้านการบริการสุขภาพอนามัยในชุมชน โดยการประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียน ชมรมสมาคมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน และการบริการชุมชนอื่น ๆ ตามขอบเขตของวิชาชีพ

  1. 12.แผนการดำเนินงาน (ระบุโครงการ/งาน/กิจกรรมที่วางแผนไว้)

ฝ่ายบริการชุมชนได้จัดทำแผนงาน เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพการพยาบาลให้เป็นที่ยอมรับในสังคม ร่วมมือกับสภาการพยาบาล หน่วยงาน องค์กร วิชาชีพและองค์กรอิสระอื่น ๆ ในกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพ เชิดชูเกียรติการปฏิบัติวิชาชีพของสมาชิกที่มีคุณค่า เพื่อสร้างความประทับใจต่อวิชาชีพการพยาบาล โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทวิชาชีพพยาบาลและให้บริการสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชน ประกอบด้วย

๑.   แผนงานบริการสุขภาพประชาชนเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

๒.  แผนงานบริการสุขภาพประชาชนเนื่องในวันพยาบาลสากล

  1. 13.ผลการดำเนินงาน (ระบุโครงการ/งาน/กิจกรรม วันเวลาที่มีการดำเนินการ จำนวนผู้เข้าร่วมและผลของการดำเนินงาน)

     จัดกิจกรรมออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ คัดกรองสุขภาพ ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ จำนวนผู้รับบริการ 604 คน

 

 

 

 

 

 

-๒-

  1. 14.ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินงาน

                 คณะกรรมการฝ่ายบริการชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน การบริการพยาบาล

ในชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร

  1. 15.ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินและแนวทางแก้ไข

                การให้บริการของฝ่ายบริการชุมชน ยังไม่ครอบคลุมการให้บริการเต็มพื้นที่ ประชาชนจะได้รับเฉพาะอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

     8. ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนดำเนินของฝ่ายในปีถัดปี

-

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ คัดกรองสุขภาพ ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

กิจกรรมให้บริการฟรี ประกอบด้วย

ตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ                                            

                   - วัดความดัน                                  

           - เจาะเลือดปลายนิ้วตรวจหาน้ำตาล                        

          - ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก                     

          - จ่ายยา และให้คำปรึกษาเรื่องยา                        

          - ประเมินภาวะความเครียด                       

          - ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาสุขภาพพร้อมแจกสื่อความรู้สุขภาพ         

          - ตรวจมะเร็งเต้านม

                          

วัน/เดือน/ปี

สถานที่ออกหน่วย

จำนวนผู้รับบริการ

28 สิงหาคม 2557

วัดใหม่เทพพล เขตตลิ่งชัน กทม

122

16 กันยายน 2557

วัดประยูรวงศาราม กทม

42

02 ตุลาคม 2557

สำนักงานเขตป้อมปราบ กทม

112

28 พฤศจิกายน 2557

อาคารโรงเรียนปริยธรรม วัดอาวุธวิกสิตาราม กทม

20

09 ธันวาคม 2557

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

160

11 ธันวาคม 2557

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 เสาชิงช้า

55

12 ธันวาคม 2557

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 เสาชิงช้า

65

16 ธันวาคม 2557

วัดตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ กทม

28

รวม

604

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างการออกหน่วยศูนย์บริการสาธารณสุข

 

 สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ของสำนักอนามัย ร่วมกับสำนักงานเขตตลิ่งชัน มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ วัดเทพพล แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๙ วัดชัยพฤกษมาลา

ลำดับที่

รายละเอียด

จำนวน

หน่วยนับ

กิจกรรมของศูนย์บริการสาธารณสุข

 

 

 

๑.๑ จำนวนผู้รับบริการทั้งหมด

๗๒

ราย

๑.๒ ตรวจรักษาโรคทั่วไป

๗๒

ราย

๑.๓ ตรวจคัดกรองสุขภาพ

๗๒

ราย

๑.๔ ตรวจวัดความดันโลหิต

๗๒

ราย

๑.๕ เจาะเลือดปลายนิ้วค้นหาผู้ป่วยเบาหวานในกลุ่มอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป หรือกลุ่มเสี่ยง

๗๒

ราย

๑.๖ ให้คำปรึกษาแนะนำ

๗๒

ราย

๑.๗ ส่งต่อผู้ป่วย

-

ราย

๑.๘ แจกเอกสาร

๗๒

ราย

กองการพยาบาลสาธารณสุข

 

 

 

๒.๑ ให้คำปรึกษาและแนะนำดูแลสุขภาพตนเอง

50

ราย

๒.๒ แจกเอกสารแนะนำดูแลสุขภาพตนเอง

50

ราย

 

สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ของสำนักอนามัย ร่วมกับสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ วันพฤหัสบดีที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ฌาปนสถานกองทัพบกวัดโสมนัสราชวรวิหาร ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๐ บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย

ลำดับที่

 

จำนวน

หน่วยนับ

กิจกรรมของศูนย์บริการสาธารณสุข

 

 

 

๑.๑ จำนวนผู้รับบริการทั้งหมด

๖๗

ราย

๑.๒ ตรวจรักษาโรคทั่วไป

๖๗

ราย

๑.๓ ตรวจคัดกรองสุขภาพ

๖๗

ราย

๑.๔ ตรวจวัดความดันโลหิต

๖๗

ราย

๑.๕ เจาะเลือดปลายนิ้วค้นหาผู้ป่วยเบาหวานในกลุ่มอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป หรือกลุ่มเสี่ยง

๖๗

ราย

๑.๖ ให้คำปรึกษาแนะนำ

๖๗

ราย

๑.๗ ส่งต่อผู้ป่วย

ราย

๑.๘ แจกเอกสาร

๖๗

ราย

กองการพยาบาลสาธารณสุข

 

 

 

๒.๑ ให้คำปรึกษาและแนะนำดูแลสุขภาพตนเอง

๑๕

ราย

๒.๒ แจกเอกสารแนะนำดูแลสุขภาพตนเอง

๓๐

ราย

 

ภาพกิจกรรมกิจกรรมออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ คัดกรองสุขภาพ ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

 

 

การดำเนินงาน ฝ่ายบริการชุมชน

ฝ่ายบริการชุมชนได้จัดทำแผนงาน เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพการพยาบาลให้

เป็นที่ยอมรับในสังคม ร่วมมือกับสภาการพยาบาล หน่วยงาน องค์กร วิชาชีพและองค์กรอิสระอื่น ๆ ในกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพ เชิดชูเกียรติการปฏิบัติวิชาชีพของสมาชิกที่มีคุณค่า เพื่อสร้างความประทับใจต่อวิชาชีพการพยาบาล โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทวิชาชีพพยาบาลและให้บริการสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชน ประกอบด้วย

1. แผนงานบริการสุขภาพประชาชนเนื่องในวันพยาบาลสากล

2. แผนงานบริการสุขภาพประชาชนเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

3. วันมหิดล

4. แผนงานบริการสุขภาพประชาชนในภาวะวิกฤต

 

ชื่อโครงการ              เรื่อง

เดือนที่ดำเนินการ

 

มค.

กพ.

มีค.

เมย.

พค.

มิย.

กค.

สค.

กย.

ตค.

พย.

ธค.

1. บริการสุขภาพประชาชนเนื่องในวันพยาบาลสากล

 

 

 

 

12

พค.

 

 

 

 

 

 

 

2. บริการสุขภาพประชาชนเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

ตค.

 

 

3. วันมหิดล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

กย.

 

 

 

4. บริการสุขภาพประชาชนในภาวะวิกฤต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง