จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้301
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1180
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1481
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา10250
mod_vvisit_counterเดือนนี้20726
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว39667
mod_vvisit_counterทุกวัน2593308

ผู้ออนไลน์ขณะนี้

เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุข สภาการพยาบาล

                                                       

ฝ่ายบริการพยาบาล

      

รายนามคณะกรรมการ

              1. ดร.ชุติมา                               ปัญญาพินิจนุกูร                              ที่ปรึกษา

              2. นางสาวประนอม                      ดวงใจ                                         ประธาน
              3. นางเพ็ญจิต                                      งามนิธิพร                                     ประธานร่วม
              4. นางสาวพจนี                              รอดจินดา                                 กรรมการ
              5. นางสาวอุตสาห์                        รุจิรวิโรจน์                                    กรรมการ

              6. นางอารีย์                                  บุญบวรรัตนกุล                                     กรรมการ              
              7. นางสุพรรณ์                            ว่องรักษ์สัตย์                                  กรรมการ
              8. นางยุพา                               ทรงแพทย์                                     กรรมการ
              9. ดร.นุชระพี                                      สุทธิกุล                                        กรรมการ

              10.นางสาวลออ                          อริยกุลนิมิต                                   กรรมการ
              11.นางสาวอุทัย                          พึงใจ                                           กรรมการ

ขอบเขตความรับผิดชอบ

          ดำเนินการและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการส่งเสริมมาตรฐานและการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล  รวมทั้งปรับปรุงการบริการพยาบาลให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐานเดียวกันในโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพทุกแห่งในประเทศไทย  โดยมียุทธศาสตร์ 3 ประการคือ

          1. พิจารณามาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่เป็นปัญหาสุขภาพสำคัญของประเทศ

2. ส่งเสริมการนำมาตรฐานการพยาบาลฯไปใช้ในโรงพยาบาลต่าง ๆ

3. พัฒนาความรู้ของวิชาชีพฯพยาบาล  เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ


การดำเนินการ

        1.ประชุมคณะกรรมการ ในการจัดทำแผนกลยุทธของฝ่ายบริการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

ได้สรุปงานที่จะดำเนินการ ตาม พันธกิจที่  1 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล การวิจัยทางการพยาบาล และการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเพื่อระบบบริการ                       สุขภาพที่เป็นเลิศ

   ในกลยุทธ์ ที่ 1.1.2 กำหนดข้อความแสดงจุดยืนของวิชาชีพ(position statement) แนวปฏิบัติ มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพสำคัญของประเทศ  จะดำเนินการ                         

                1) โครงการศึกษา ทบทวนปัญหาสุขภาพที่สำคัญระดับชาติ ( 5 โรค) เพื่อเป็นแนวทางในการประกาศจุดยืนของสมาคมพยาบาลฯ ที่ครอบคลุมนโยบายระดับชาติและปัญหาสุขภาพที่สำคัญ(situation analysis)

               2) โครงการพัฒนามาตรฐานการพยาบาลตามความสำคัญของปัญหา 5 โรค EBP,R2R เพื่อให้มีมาตรฐานการพยาบาลที่ใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence  base)  กำหนดจัดทำมาตรฐานการพยาบาลปีละ 1-2 เรื่อง จะเริ่มในปี 2557

             ใน กลยุทธ์ที่ 2    ส่งเสริมการนำข้อความจุดยืนของวิชาชีพ/แนวปฏิบัติ /มาตรฐานการพยาบาลการวิจัยทางการพยาบาลไปใช้ในหน่วยบริการพยาบาล  คือ     โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ/อบรม  KM.เพื่อ                      ถ่ายทอดมาตรฐานสู่ผู้ปฏิบัติ ให้ได้ปีละ 3 เรื่อง

            ใน กลยุทธ์ที่ 3   ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของพยาบาลและผดุงครรภ์นำไปสู่การปฏิบัติ คือ                   โครงการจัดทำศูนย์รวมWebsite ทางการพยาบาลเพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลวิชาการพยาบาล ปีละ 2 เรื่อง

 

2. รับผิดชอบในการประสานงานหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมให้บริการสุขภาพ  แนะนำการดูแลสุขภาพและแจกเอกสารในงานวันพยาบาลสากล ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด   ชั้น 1 โซนอีเด็น  ราชประสงค์  กทม.  เมื่อวันที่ 10  พฤษภาคม 2556  เวลา 8.00 น. – 20.00 น. หน่วยงานที่ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย โรงพยาบาลรามาธิบดี   โรงพยาบาลราชวิถี   สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กองการพยาบาลสาธารณสุข  สำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร  เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ   สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย   และ  เวลา 10.30 น.      ได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ  ที่เสด็จมาเป็นองค์ประธานฯ  ในพิธีเปิดงานวันพยาบาลสากล ประจำปี 2556

           3. จัดหน่วยบริการดูแลสุขภาพ และ เตรียมรถพยาบาลให้บริการผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  86 พรรษา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556  สถานที่  ใต้สะพานพระราม 8  โดยมีรถพยาบาลจากโรงพยาบาลราชวิถี  โรงพยาบาลรามาธิบดี  และ โรงพยาบาลกรุงเทพสนับสนุนงานครั้งนี้ มีประชาชนขอรับบริการวัดความดันโลหิตและรับเอกสารการดูแลสุขภาพจำนวนมาก  และรับผิดชอบความเรียบร้อยทั่วไปและความปลอดภัยในการรับฝากของผู้ร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง ฯ

           4.เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย  ในฐานะกรรมการอำนวยการ เช่นเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันที่   7 กุมภาพันธ์ 2556 และ  ประชุมกลางปี 2556  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556   ณ. ห้องประชุมใหญ่ชั้น 10  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ กรุงเทพมหานคร

         5. เป็นตัวแทนของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ  ร่วมประชุม   ด้านบริการพยาบาล   กับองค์กรต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  ตลอดปี 2556

                                                                                               

วันที่ 1 กันยายน 2556 เดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ ใต้สะพานพระราม 8

 

 

10 พฤษภคม 2556 วันพยาบาลสากล ที่ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์

 

                                                   

 

          

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง